Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Dr. Ludvig Tamás egyéni ügyvéd (a továbbiakban: Ügyvéd) az Ön adatainak kezelésével összefüggésben a személyes adatai kezeléséről a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) szerint.

I. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások:

A kezelt adatokhoz valamennyi esetben kizárólag az Ügyvéd fér hozzá. Adattovábbításra EGT-n kívülre nem kerül sor.

1. Megbízások teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Ha az Ügyvéd és Ön vagy az Ön munkáltatója között ügyvédi megbízási szerződés jött létre, akkor ennek teljesítése érdekében az Ügyvéd az Ön, az ügyfél képviselője, az ellenérdekű felek, tanúk, szakértők és egyéb természetes személyek a konkrét megbízás teljesítésével kapcsolatos személyes adatait kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése), a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 1. § (1) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama 5 év, illetőleg 10 év (Üttv. 53. § (3) és (5) bekezdés). A nevezett bekezdésekben nem szereplő, a megbízással kapcsolatos adatok az elévülési idő végéig kerülnek őrzésre.

2. Ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok ezt az Ügyvéd részére előírják, az ügyfélátvilágítással kapcsolatosan a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 7. § (2) és (8) bekezdésében meghatározott adatok kezelése történik.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és a Pmt. 7-11. §-ai, illetve adott esetben a 17-21. §-ai.

Az adatok a Pmt. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra (Pmt. 74. § (1) bekezdés alapján a területi kamara részére, a 75. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Adó és Vámhivatalon belül működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás elleni Iroda részére).

Az Ügyvéd az adatokat a megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi (Pmt. 56. § (2) bekezdés, 57.§ (2) bekezdés).

3. Ügyfélazonosítással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok ezt az Ügyvéd részére előírják, az Ügyvéd az ügyfél azonosítással kapcsolatosan az Üttv. 32.§ (3) és (9) bekezdésében, valamint 33.§ (2) bekezdésében meghatározott adatokat kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és az Üttv. 32-33. §-a.

Az adatok az Üttv. által megkövetelt esetekben kerülnek továbbításra (Pmt. 30-31.§) a Nemzeti Adó és Vámhivatalon belül működő Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás elleni Iroda részére.

Az Ügyvéd az adatokat az Üttv. 32. § (3) bekezdése szerinti adatok esetén az Üttv. 112. § (2) bekezdése szerinti időtartamig, a 33. § (2) bekezdésében meghatározott adatok esetén a megbízás teljesítésétől számított 8 évig őrzi (Üttv. 33. § (7) bekezdése, Pmt. 56. § (2) bekezdés, 57. § (2) bekezdés).

4. Ügynyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben a jogszabályok ezt az Ügyvéd részére előírják, az Iroda az ügyfél azonosítással kapcsolatosan az Üttv. 53. § (2) bekezdésben meghatározott adatok kerülnek kezelésre.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) és az Üttv. 53. § (1) bekezdése.

Az adatok az Üttv. által megkövetelt esetekben kerülhetnek továbbításra (Üttv. 53. § (4) bekezdés).

Az adatok 5 évig, illetőleg 10 évig kerülnek őrzésre (Üttv. 53. § (3) és (5) bekezdés).

5. Szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Ha az Ügyvéd és az Ön munkáltatója között szerződés jött létre, akkor ennek teljesítése érdekében az Ügyvéd az Ön, mint kapcsolattartó (az Ön munkáltatója által rendelkezésére bocsátott) következő személyes adatait kezeli: név, beosztás, telefonszám és email cím.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (jogos érdek érvényesítése).

Az adatok a kapcsolattartó személyének változásától számított legfeljebb 1 évig kerülnek őrzésre.

II. Az adatkezelő:

A fent meghatározott személyes adatok kezelője (adatkezelő): dr. Ludvig Tamás ügyvéd.

III. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések:

A személyes adatok az Ügyvéd székhelyén (1184 Budapest, Dolgozó út 8/B.) kerülnek tárolásra.

Az Ügyvéd megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

A személyes adatok tárolásának informatikai biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett főbb technikai és szervezési intézkedések: Az Ügyvéd által alkalmazott informatikai rendszer megfelelő tűzfallal, vírusírtóval és spam szűrővel védett. Az Ügyvéd számítógépeihez kizárólag egyéni jelszóval lehetséges a hozzáférés.

Felhívom a figyelmét, hogy az Interneten keresztül történő támadást nem lehetséges minden esetben megelőzni, kivédeni.

IV. Az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok:

A személyes adatai kezelése kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

1. Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy az Ügyvédtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

Az Ügyvéd az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Ügyvéd az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátom rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

2. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvéd indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

3. Törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvéd késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Ügyvéd pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az Irodára alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

4. Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Ügyvéd korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Ügyvéd ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Ügyvédnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5. Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): az Ügyvéd késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti 1-4. pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Ügyvéd az ok megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Ügyvéd, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Ügyvédet terheli.

6. Panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

7. Bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

8. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az Ügyvéd közötti szerződésen alapul, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által az Ügyvéd rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Ügyvéd ezt akadályozná. Ön jogosult továbbá arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje az Ügyvédtől a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

V. Tájékoztatás módja és a tájékoztató személye:

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás dr. Ludvig Tamástól kérhető levélben (1184 Budapest, Dolgozó út 8/B.) vagy emailben (dr.ludvig.tamas@gmail.com). Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, amiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Szóbeli tájékoztatást megelőzően igazolnia kell a személyazonosságát.

VI. Hatály:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. május 1. napjától hatályos.


Dr. Ludvig Tamás egyéni ügyvéd

E-mail: dr.ludvig.tamas@gmail.com         Telefon: +36 30 402 4511
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!